Kurs "Sporządzanie bibliografii załącznikowej i przypisów w publikacjach naukowych " skierowany jest do osób piszących publikacje naukowe  (m.in. prace licencjackie, prace magisterskie). Charakter kursu mieści się w pojęciu "metodyka", gdyż będąc zbiorem wytycznych postępowania umożliwia nabycie konkretnych umiejętności wymaganych przez procedurę naukową.

Jego celem jest pomoc osobom zainteresowanym w rozwijaniu umiejętności sporządzania bibliografii oraz przypisów.

Uwaga! Do tego kursu logują się tylko studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych!)

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, a także dla studentów studiów drugiego stopnia (w tym także dla studentów, którzy zmienili uczelnię).

Wpis ze szkolenia bibliotecznego w systemie Wirtualna Uczelnia jest wymagany do zaliczenia roku. Warunkiem jego otrzymania jest zapoznanie się z materiałami oraz prawidłowe rozwiązanie testu online.

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (w tym także dla studentów, którzy zmienili uczelnię).

Zaliczenie szkolenia bibliotecznego jest wymagane do zaliczenia pierwszego semestru. Warunkiem jego otrzymania jest poprawne wykonanie ćwiczenia praktycznego z katalogu (w Bibliotece Głównej w terminie, o którym powiadomi opiekun roku) oraz zapoznanie się z materiałami i prawidłowe rozwiązanie testu online.