Utrata loginu, hasła i adresu mailowego przez studenta

Procedura w przypadku utraty loginu, hasła i adresu mailowego przez studenta.


( UWAGA! Poniższa procedura dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji w których, student utracił wszystkie trzy elementy,  niezbędne do korzystania z ogólnouczelnianej platformy Moodla. W innych przypadkach zgłoszenia będą odrzucane.) 

W związku z nagminnie powtarzającym się zaniedbaniem ze strony studentów, odnośnie zabezpieczenia danych potrzebnych do logowania na Uczelnianej Platformie Moodle, dyrekcja OIES wraz z władzami Uczelni, ustaliła procedurę postępowania i sankcje karne odnośnie takich wypadków. Aby odzyskać dostęp do platformy Moodle, należy pobrać dokument MOODLE Oświadczenie.doc lub  MOODLE Oświadczenie.pdf , który po wypełnieniu wraz ze skanem pierwszej strony legitymacji studenckiej, bądź indeksu, prosimy przesłać na adres moodleadmin@up.krakow.pl. Dokumenty te można również złożyć w Kancelarii Uczelni na pierwszym piętrze w budynku głównym przy ul. Podchorążych.


Last modified: Friday, 12 January 2018, 12:01 pm